Fraksi NASDEM

 • NAMA                      :   HERLIN BEATRIX M. MONIM, SE
 • JABATAN FRAKSI  :   KETUA
 • PARTAI                    :   NASDEM
 • NAMA                     : ANCE WANGGAI, SE
 • JABATAN FRAKSI : WAKIL KETUA
 • PARTAI                    : NASDEM
 • NAMA                     : KORTIUS WONORENGGA, SE
 • JABATAN FRAKSI : SEKRETARIS
 • PARTAI                    : NASDEM
 • NAMA                     : H. ABU HANIFAU ASSO, S.Sos
 • JABATAN FRAKSI : ANGGOTA
 • PARTAI                    : NASDEM
 • NAMA                     : LAURENZUS KADEPA
 • JABATAN FRAKSI : ANGGOTA
 • PARTAI                    : NASDEM
 • NAMA                     : Fauzun Nihayah, S.HI., MH
 • JABATAN FRAKSI : ANGGOTA
 • PARTAI                    : NASDEM
 • NAMA                     : Gerson Soma, STh
 • JABATAN FRAKSI : ANGGOTA
 • PARTAI                    : NASDEM
 • NAMA                     : JHONY BANUA ROUW, SE
 • JABATAN FRAKSI : ANGGOTA
 • PARTAI                    : NASDEM
 • NAMA                     : ELVIS TABUNI, SE., MM
 • JABATAN FRAKSI : ANGGOTA
 • PARTAI                    : BERKARYA
 • NAMA                     : DEKY NAWIPA, SE
 • JABATAN FRAKSI : ANGGOTA
 • PARTAI                    : BERKARYA
 • NAMA                     : H. DJUNAEDI RAHIM
 • JABATAN FRAKSI : ANGGOTA
 • PARTAI                    : BERKARYA
 • NAMA                     : NAMANTUS GWIJANGGE, S.IP
 • JABATAN FRAKSI : ANGGOTA
 • PARTAI                    : PERINDO